Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego – jedna z pięciu kolskich szkół podstawowych. Położona jest na terenie osiedla Płaszczyzna. Swoją historią sięga końca XIX wieku i jest najstarszą szkołą w mieście.

Rys historyczny

W latach siedemdziesiątych XIX wieku, w miejscu obecnego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (ul. Sienkiewicza 1) oddano do użytku budynek przeznaczony na szkołę, której nadano nr 1. W 1880 r. szkoła liczyła 50 uczniów, a w 1896 roku dokonano podziału na szkołę żeńską i męską. Kierownikiem szkoły męskiej w latach 1896 – 1927 był Stanisław Pierzchlewski. W latach 1918-1923 Szkoła Podstawowa nr 1 posiadała dwie filie: przy ul. Bogumiła i ul. Sienkiewicza – do dziś budynki nie zachowały się.

Na przełomie 1919/1920 roku szkole nadano imię księdza Stanisława Konarskiego. Następcą Stanisława Pierzchlewskiego został Kazimierz Michalski, który piastował to stanowisko do wybuchu II wojny światowej w 1939r.

Zaraz po wyzwoleniu Szkoła Podstawowa nr 1 wznowiła działalność w budynku obecnego Przedszkola nr 3 (ul. Wojciechowskiego), bowiem wcześniej zajmowany budynek doznał poważnych uszkodzeń podczas wojny. Ze względu na coraz większą liczbę uczniów, ówczesne władze miasta zdecydowały się przekazać SP 1 budynek przy ulicy Szkolnej, w którym szkoła funkcjonuje do dziś. Zajęcia w tym budynku rozpoczęły się pod koniec lutego 1945, a od 31 października 1949 r. kierownikiem placówki został Józef Rosiński.

Po wojnie w szkole działało 12 oddziałów klas I-IV. Zakończenie roku szkolnego dla 596 uczniów nastąpiło 14 lipca 1945. W kolejnych latach wzrastała liczba uczniów, a także nauczycieli.

Po odejściu ze stanowiska kierownika szkoły Rosińskiego, kolejnymi kierownikami placówki byli:

  • Marian Gralewski
  • Wiktor Gajewski
  • Jadwiga Kwaśniowa

W dniu 1 września 1959 r. kierownikiem szkoły został długoletni nauczyciel kolskich placówek Innocenty Marciniak, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 1966 r. W tym okresie zakupiono do szkoły pierwszy telewizor, utworzono pracownię zajęć technicznych i gabinet lekarsko-dentystyczny, a także świetlicę z dożywianiem. W październiku 1966 r. kierownikiem szkoły została Maria Jaśkowska. W okresie tym funkcjonowało także na terenie szkoły Studium Nauczycielskie, punkt zamiejscowy z Kalisza i Poznania.

Pomnik patrona

Pomnik patrona

Od 1 stycznia 1973 roku Szkoła Podstawowa nr 1 zaczęła pełnić rolę szkoły gminnej dla gminy wiejskiej Koło, a od października tegoż roku dyrektorem został Stanisław Tomczyk. W tym czasie podłączono szkołę miejską do miejskiej sieci wodociągowej, zradiofonizowano budynek. W tymże roku (1973), na wniosek rady pedagogicznej skierowany do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu, ponownie nadano szkole imię Stanisława Konarskiego. W dniu 8 maja 1974 roku nastąpiło uroczyste nadanie patrona oraz odsłonięcie pomnika autorstwa Bolesława Okuniewskiego, kolskiego nauczyciela – dziś monument stoi przed wejściem do gmachu od strony Parku im. Stanisława Moniuszki. Od 1 marca 1978 roku do 31 lipca 1981 roku placówką kierował Władysław Wiśniewski. Z dniem 1 września 1981 r. Szkoła Podstawowa nr 1 przestała pełnić rolę szkoły gminnej.

Kolejni dyrektorzy to:

  • Teresa Marko
  • Maria Śpiewak
  • Józef Dużyński

W okresie 1984-1990 najważniejszą inwestycją było założenie centralnego ogrzewania z przyłączeniem do sieci miejskiej. Po rezygnacji Józefa Dużyńskiego z funkcji dyrektora, jego obowiązki przejęła Ewa Bedlechowicz. Była pierwszym dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu.

W 1992 roku Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, które zajmowało część budynku Szkoły nr 1,przeprowadziło się do nowego obiektu przy ul. Blizna 37. Wówczas rozpoczęto remont i rozbudowę zachodniej części budynku. Dnia 20 września 1995 roku oddana została wyremontowana i rozbudowana część zachodnia i środkowa.

W związku z kolejną reformą oświaty, wschodnia część budynku została przekazana utworzonemu Gimnazjum nr 1 (obecnie im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat), a szkoła podstawowa została przekształcona z dniem 1 września 1999 r. na szkołę sześcioklasową. W roku 2000 opuściła szkołę ostatnia klasa ósma.

Szkoła dziś

Szkoła od strony parku

Szkoła od strony parku

Po wygraniu konkursu, od 1 września 2004 roku do chwili obecnej, funkcję dyrektora pełni Romuald Adamek. W tym czasie przeprowadzono wiele prac remontowo-modernizacyjnych. Przeniesiony został także pomnik patrona szkoły, który znajduje się obecnie przed wejściem do placówki.

W roku szkolnym 2007/2008 w SP nr 1 uczyło się  608 dzieci w 24 oddziałach, pracuje 45 nauczycieli oraz 15 pracowników obsługi i administracji.

Uczniowie szkoły odnoszą wiele sukcesów w różnorakich konkursach i zawodach sportowych. Szkoła jest organizatorem wielu imprez środowiskowych, tj. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i turnieju Rambit. Mają także możliwość korzystania na lekcja wychowania fizycznego z nowoczesnej hali sportowej oraz bogato wyposażonego kompleksu boisk, które dzielą razem z uczniami sąsiedniego Gimnazjum nr 1.

SP1 została wyróżniona w 1997 i 1999 r. przez MEN w konkursie „Europa w szkole” za liczny udział i wysoki poziom prezentowanych prac. W placówce długoletnią tradycję ma Związek Harcerstwa Polskiego.

Do szkoły uczęszczają głównie uczniowie zamieszkujący osiedle Płaszczyzna oraz wschodnią część osiedla Przedmieście Warszawskie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

%d bloggers like this: