Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego – jedna z pięciu kolskich szkół podstawowych. Położona jest na terenie osiedla Płaszczyzna. Swoją historią sięga końca XIX wieku i jest najstarszą szkołą w mieście.

Rys historyczny

W latach siedemdziesiątych XIX wieku, w miejscu obecnego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych (ul. Sienkiewicza 1) oddano do użytku budynek przeznaczony na szkołę, której nadano nr 1. W 1880 r. szkoła liczyła 50 uczniów, a w 1896 roku dokonano podziału na szkołę żeńską i męską. Kierownikiem szkoły męskiej w latach 1896 – 1927 był Stanisław Pierzchlewski. W latach 1918-1923 Szkoła Podstawowa nr 1 posiadała dwie filie: przy ul. Bogumiła i ul. Sienkiewicza – do dziś budynki nie zachowały się.

Na przełomie 1919/1920 roku szkole nadano imię księdza Stanisława Konarskiego. Następcą Stanisława Pierzchlewskiego został Kazimierz Michalski, który piastował to stanowisko do wybuchu II wojny światowej w 1939r.

Zaraz po wyzwoleniu Szkoła Podstawowa nr 1 wznowiła działalność w budynku obecnego Przedszkola nr 3 (ul. Wojciechowskiego), bowiem wcześniej zajmowany budynek doznał poważnych uszkodzeń podczas wojny. Ze względu na coraz większą liczbę uczniów, ówczesne władze miasta zdecydowały się przekazać SP 1 budynek przy ulicy Szkolnej, w którym szkoła funkcjonuje do dziś. Zajęcia w tym budynku rozpoczęły się pod koniec lutego 1945, a od 31 października 1949 r. kierownikiem placówki został Józef Rosiński.

Po wojnie w szkole działało 12 oddziałów klas I-IV. Zakończenie roku szkolnego dla 596 uczniów nastąpiło 14 lipca 1945. W kolejnych latach wzrastała liczba uczniów, a także nauczycieli.

Po odejściu ze stanowiska kierownika szkoły Rosińskiego, kolejnymi kierownikami placówki byli:

  • Marian Gralewski
  • Wiktor Gajewski
  • Jadwiga Kwaśniowa

W dniu 1 września 1959 r. kierownikiem szkoły został długoletni nauczyciel kolskich placówek Innocenty Marciniak, który pełnił tę funkcję do 31 sierpnia 1966 r. W tym okresie zakupiono do szkoły pierwszy telewizor, utworzono pracownię zajęć technicznych i gabinet lekarsko-dentystyczny, a także świetlicę z dożywianiem. W październiku 1966 r. kierownikiem szkoły została Maria Jaśkowska. W okresie tym funkcjonowało także na terenie szkoły Studium Nauczycielskie, punkt zamiejscowy z Kalisza i Poznania.

Pomnik patrona

Pomnik patrona

Od 1 stycznia 1973 roku Szkoła Podstawowa nr 1 zaczęła pełnić rolę szkoły gminnej dla gminy wiejskiej Koło, a od października tegoż roku dyrektorem został Stanisław Tomczyk. W tym czasie podłączono szkołę miejską do miejskiej sieci wodociągowej, zradiofonizowano budynek. W tymże roku (1973), na wniosek rady pedagogicznej skierowany do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu, ponownie nadano szkole imię Stanisława Konarskiego. W dniu 8 maja 1974 roku nastąpiło uroczyste nadanie patrona oraz odsłonięcie pomnika autorstwa Bolesława Okuniewskiego, kolskiego nauczyciela – dziś monument stoi przed wejściem do gmachu od strony Parku im. Stanisława Moniuszki. Od 1 marca 1978 roku do 31 lipca 1981 roku placówką kierował Władysław Wiśniewski. Z dniem 1 września 1981 r. Szkoła Podstawowa nr 1 przestała pełnić rolę szkoły gminnej.

Kolejni dyrektorzy to:

  • Teresa Marko
  • Maria Śpiewak
  • Józef Dużyński

W okresie 1984-1990 najważniejszą inwestycją było założenie centralnego ogrzewania z przyłączeniem do sieci miejskiej. Po rezygnacji Józefa Dużyńskiego z funkcji dyrektora, jego obowiązki przejęła Ewa Bedlechowicz. Była pierwszym dyrektorem wyłonionym w drodze konkursu.

W 1992 roku Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego, które zajmowało część budynku Szkoły nr 1,przeprowadziło się do nowego obiektu przy ul. Blizna 37. Wówczas rozpoczęto remont i rozbudowę zachodniej części budynku. Dnia 20 września 1995 roku oddana została wyremontowana i rozbudowana część zachodnia i środkowa.

W związku z kolejną reformą oświaty, wschodnia część budynku została przekazana utworzonemu Gimnazjum nr 1 (obecnie im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat), a szkoła podstawowa została przekształcona z dniem 1 września 1999 r. na szkołę sześcioklasową. W roku 2000 opuściła szkołę ostatnia klasa ósma.

Szkoła dziś

Szkoła od strony parku

Szkoła od strony parku

Po wygraniu konkursu, od 1 września 2004 roku do chwili obecnej, funkcję dyrektora pełni Romuald Adamek. W tym czasie przeprowadzono wiele prac remontowo-modernizacyjnych. Przeniesiony został także pomnik patrona szkoły, który znajduje się obecnie przed wejściem do placówki.

W roku szkolnym 2007/2008 w SP nr 1 uczyło się  608 dzieci w 24 oddziałach, pracuje 45 nauczycieli oraz 15 pracowników obsługi i administracji.

Uczniowie szkoły odnoszą wiele sukcesów w różnorakich konkursach i zawodach sportowych. Szkoła jest organizatorem wielu imprez środowiskowych, tj. Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i turnieju Rambit. Mają także możliwość korzystania na lekcja wychowania fizycznego z nowoczesnej hali sportowej oraz bogato wyposażonego kompleksu boisk, które dzielą razem z uczniami sąsiedniego Gimnazjum nr 1.

SP1 została wyróżniona w 1997 i 1999 r. przez MEN w konkursie „Europa w szkole” za liczny udział i wysoki poziom prezentowanych prac. W placówce długoletnią tradycję ma Związek Harcerstwa Polskiego.

Do szkoły uczęszczają głównie uczniowie zamieszkujący osiedle Płaszczyzna oraz wschodnią część osiedla Przedmieście Warszawskie.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: